Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

Istnieje możliwość dofinansowania podejmowanych przez Państwa Studiów Podyplomowych na kierunku "Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi". W tym celu należy dokonać zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1502662 i zgłosić się do operatora, który dofinansowuje szkolenie.
Informacje dotyczące  studiów podyplomowych w WSPiA objętych dofinansowaniem znajdą Państwo pod adresem: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie - Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki prawne o bardzo dużej wadze społeczno–ekonomicznej, których realizacja jest w praktyce często źródłem konfliktów indywidualnych i zbiorowych. Stosunki te funkcjonują pod silnym nadzorem państwa. Zgodnie z art. 24 Konstytucji „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad wykonywaniem pracy”. To prawo pracy, niezależnie czy pracodawca funkcjonuje w sferze gospodarki lub administracji publicznej, wyznacza zasady i granice zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość tych zasad to nie tylko właściwie dobrani, kompetentni, ustabilizowani i zaangażowani pracownicy, ale także wizerunek pracodawcy przestrzegającego prawa i szanującego swoich pracowników, posiadającego umiejętność współpracy z podmiotami zbiorowego prawa pracy oraz z organami kontroli i nadzoru nad jego przestrzeganiem.

W ramach studiów podyplomowych przewidziane są dwie specjalności:

Specjalność administracja publiczna

Mając na uwadze specyfikę zadań administracji publicznej stosunki zatrudnienia w tej sferze zostały ukształtowane w sposób częściowo odrębny, w odniesieniu do powszechnego prawa pracy.

Celem wyróżnienia specjalności „administracja publiczna” na kierunku studiów podyplomowych „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” jest uwzględnienie tej specyfiki i wyposażenie osób zarządzających, a przede wszystkim pracowników zajmujących się sprawami zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej w specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną nie tylko z zakresu powszechnego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim w wiedzę dotyczącą stosowania regulacji szczególnych, określających sytuację pracowników zatrudnionych w tych działach administracji publicznej.

Uwzględniając specyfikę stosunków zatrudnienia w administracji publicznej, specjalność - administracja publiczna, szczególny nacisk zostanie położony na odrębności dotyczące stosunków zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, procedur naboru na stanowiska urzędnicze, odrębności w zakresie podstaw nawiązania i zasad ustania stosunku pracy, specyfikę obowiązków pracowniczych i odpowiedzialność dyscyplinarnej z tytułu ich naruszenia. Ważną zagadnieniem jest także etyka wykonywania zawodu urzędnika i rozwiązania mające przeciwdziałać korupcji. Szczególny akcent zostanie położony m.in. na kwestie wymogów podmiotowych, podstaw zatrudnienia, obowiązków i odpowiedzialności za ich niewykonanie.

Wybrana problematyka:

 1. Część ogólna prawa pracy.
 2. Indywidualne prawo pracy.
 3. Ochrona pracy.
 4. Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska w administracji publicznej.
 5. Stosunki zatrudnienia w administracji rządowej.
 6. Stosunki zatrudnienia w samorządzie terytorialnym.
 7. Odrębności w zakresie praw i obowiązków pracowników administracji publicznej.
 8. Odpowiedzialności dyscyplinarna.

Wykładowcy firmujący kierunek:

Specjalność: podmioty gospodarcze

Celem studiów podyplomowych „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi –specjalność podmioty gospodarcze”, jest wyposażenie osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, pracodawców będących osobami fizycznymi a przede wszystkim pracowników działów kadr (HR) podmiotów gospodarczych, w niezbędne kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pozwalającej na zgodne z przepisami prowadzenie spraw pracowniczych.

Uwzględniając specyfikę pracodawców - podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w sferze konkurencyjnej gospodarki rynkowej, której cechą jest zmienność, szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z zasadami tworzenia prawa zakładowego, a zwłaszcza układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, problematykę związaną z nawiązaniem i ustaniem umownego stosunku pracy, w tym zwolnienia grupowe, elastyczne formy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, odpowiedzialność pracowniczą, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewykonania obowiązków, ochronę pracy. Istotne miejsce w programie studiów zajmuje także problematyka dotycząca relacji pracodawcy z podmiotami zbiorowego prawa pracy, a zwłaszcza związkami zawodowymi, radą pracowników, procedura rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych i pracowniczych planów kapitałowych.

Studenci nabędą także wiedzę z zakresu zarzadzania sprawami BHP i posługiwania się podstawowymi metodami oceny ryzyka zawodowego oraz poznają obowiązki pracodawcy związane z zaistnieniem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obszar zarządzania zasobami ludzkimi koncentruje się na stosowaniu w praktyce metod rekrutacji pracowników, ochronie danych osobowych i monitoringu w zakładzie pracy, zasadach tworzenia systemów oceniania i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wybrana problematyka:

 1. Część ogólna prawa pracy.
 2. Nawiązanie i ustanie umownego stosunku pracy.
 3. Zwolnienia grupowe.
 4. Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego.
 5. Dane osobowe i monitoring w zakładzie pracy.
 6. Ochrona pracy.
 7. Obowiązki pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 8. Pracownicze plany kapitałowe.
 9. Zbiorowe prawo pracy.