Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zasady rekrutacji


Studia I stopnia: "kryminologia", "administracja", "zarządzanie", "bezpieczeństwo wewnętrzne"

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „KRYMINOLOGIA", „ADMINISTRACJA", "ZARZĄDZANIE" oraz "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

1. laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”;

2. finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty;

3. laureaci Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą;

4. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” – studia pierwszego stopnia stacjonarne w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu;

5. kandydaci z Maturą Międzynarodową.

Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz Konkursu (o których mowa powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci niewymienieni powyżej.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.

×

Jednolite studia magisterskie na kierunku "prawo"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „PRAWO” odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

  • poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.
  • poziom podstawowy 1% = 1 pkt;

STARA MATURA” - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen: W pięciopunktowej skali ocen:
ocena celująca 100 pkt - -
ocena bardzo dobra 83 pkt ocena bardzo dobra 100 pkt
ocena dobra 65 pkt ocena dobra 65 pkt
ocena dostateczna 48 pkt ocena dostateczna 30 pkt
ocena dopuszcząjąca 30 pkt - -


Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

  1. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  2. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą pod patronatem Ministra Sprawiedliwości,
  3. laureaci Podkarpackiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
  4. kandydaci z Maturą Międzynarodową.

Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz Konkursu (o których mowa powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci niewymienieni powyżej.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


Studia II stopnia na kierunku "administracja"

Na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku „ADMINISTRACJA” przyjmowani są kandydaci – absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

 

Przyjmowanie kandydatów  odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


 


Studia II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"

Na studia drugiego stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” przyjmowani są kandydaci – absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci.

 

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


 

 

 


Harmonogram terminów rekrutacji:

I tura rekrutacji od 3 czerwca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r.

II tura rekrutacji od 5 sierpnia 2024 r. do 26 września 2024 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 26 września- II tura. 

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!