Wczytywanie strony ...
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Powrót

Nasze kierunkiADMINISTRACJA

Kierunek „administracja” jest najbardziej atrakcyjnym i użytecznym kierunkiem studiów. Prowadzony jest w systemie dwustopniowym: studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w Przemyślu i Rzeszowie oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich) w Rzeszowie. Studenci mają do wyboru jedną z piętnastu specjalności.

Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni - otrzymują prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną, dzięki temu są przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym (m.in.: w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

Oferowane specjalności wychodzą naprzeciw zarówno zainteresowaniom kandydatów, jak i potrzebom rynku pracy. Absolwent uzyskuje uniwersalne wykształcenie (co daje ukończenie kierunku „administracja”) i jednocześnie jest specjalistą z zakresu objętego daną specjalnością. Takie wykształcenie jest bardzo przydatne na rynku pracy, gdyż daje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do wymogów pracodawców!

WSPiA w ciągu kilkunastu lat prowadzenia studiów na kierunku „administracja” może pochwalić się tysiącami wykształconych pracowników jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych. Wielu naszych absolwentów pełni funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji samorządowej i państwowej. Można więc śmiało powiedzieć, że na Podkarpaciu WSPiA ma największe doświadczenie oraz że jest liderem w kształceniu właśnie na kierunku „administracja”.

Prowadzony przez Uczelnię nowatorski w skali kraju  system kształcenia praktycznego oparty jest na pięciu ścieżkach. Pozwala on na profesjonalne i kompleksowe przygotowanie studentów do wykonywania wybranych przez siebie zawodów. System ten łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Pozwala także studentom na włączenie się w działalność naukową Uczelni np. poprzez udział w konferencjach i kołach naukowych. Więcej...

 

Studenci mają do wyboru jedną z piętnastu specjalności:


 • administracja celna i skarbowa
 • administracja publiczna
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • administrowanie firmą
 • administrowanie w służbie zdrowia
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania**
 • organizacja pracy socjalnej
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja**
 • proces inwestycyjny**
 • samorząd terytorialny
 • studia europejskie
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

* Specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej
   liczby kandydatów.
**Dodatkowa specjalność na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

więcej...

Nasze kierunkiBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

„Bezpieczeństwo wewnętrzne” było w WSPiA jedną ze specjalności prowadzonych na kierunku „administracja”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów, a przede wszystkim mając bardzo bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu studentów w tym zakresie, władze Uczelni postanowiły wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskanie zgody na prowadzenie „bezpieczeństwa wewnętrznego” jako kierunku studiów. Od 2010 roku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" jest samodzielnym kierunkiem studiów.

Studia z zakresu „bezpieczeństwa wewnętrznego” WSPiA uruchomiła już 16 lat temu i była wówczas jedną z nielicznych uczelni w Polsce (publicznych i niepublicznych) prowadzących te studia, a na pewno była jedyną Uczelnią w Polsce południowo – wschodniej. W związku z tym jesteśmy postrzegani jako Uczelnia specjalizująca się w kształceniu i badaniach naukowych z zakresu m.in. problematyki celnej, administracji i służby transgranicznej, przestępczości, policji, kryminalistyki i kryminologii. W Przemyślu i Rzeszowie wykształciliśmy już setki celników, policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników firm ze sfery ochrony i bezpieczeństwa czy osób zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w administracji państwowej i samorządowej. Wielu absolwentów WSPiA pełni funkcje kierownicze w tych jednostkach i instytucjach.

Ze względu na specyfikę kierunku ogromny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne, które realizowane są m.in. w ramach nowatorskiego w kraju systemu kształcenia praktycznego. Od 2013 roku składa się on z pięciu ścieżek: ścieżka pierwsza - praktyki zawodowe wraz z konwersatoriami; ścieżka druga - praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych; ścieżka trzecia - praktyki dyplomowe i seminaria dyplomowe; ścieżka czwarta - staże zawodowe; ścieżka piąta - alternatywne formy kształcenia więcej...

W ramach kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" prowadzone są studia
pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne w następujących specjalnościach:

 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzanie kryzysowe

więcej

Nasze kierunkiPRAWO

Studia na kierunku „prawo” prowadzone są przez Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Trwają 10 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa.

Absolwenci tego kierunku będą bardzo dobrze przygotowani do podjęcia aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej lub komorniczej oraz do zatrudnienia w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych..

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się wybitne autorytety naukowe i doświadczeni praktycy (m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybitniejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie a ćwiczenia doktorzy. Zaletą tych studiów jest zdobywanie wiedzy nie tylko „książkowej”, ale i praktycznej.

Celem Uczelni jest takie przygotowanie studentów „prawa”, aby wszyscy mogli podjąć aplikacje w zakresie zawodów prawniczych - służy temu ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu na aplikację. Oprócz przedmiotów prawniczych, studenci mają także zajęcia z przedmiotów, które pozwolą im zdobyć wiedzę humanistyczną, niezbędną do wykonywania zawodu prawnika.

Gdy inne uczelnie dopiero teraz zaczynają doceniać znaczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, to my już od kilku lat realizujemy nowatorski w Polsce system kształcenia praktycznego. System ten jest ciągle rozwijany i unowocześniany, tak by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów, a także wymogom rynku pracy i pracodawców. W wyniku zmian tego systemu, od roku akademickiego 2013/2014 każdy student studiować będzie na podstawie indywidualnego programu kształcenia praktycznego, którego realizacja rozpoczyna się od II semestru. W związku z tym, student otrzymuje odrębny indeks kształcenia praktycznego, w którym wpisywane będą wszystkie zajęcia praktyczne i zdobyte kwalifikacje. Kształcenie praktyczne realizowane będzie w ramach pięciu ścieżek więcej...

 

 

więcej... 

 

Dlaczego wartoSTUDIOWAĆ NA WSPIA

WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu,a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 16 (na około 330) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dodowem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego Naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna w Polsce Południowo-Wschodniej – już 18 lat!
WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji i magistra prawa
Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.
Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.

Pozytywne oceny PKA
Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami, otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Znakomita kadra nauczająca

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca.
Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy,
m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich,
b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
(b. minister sprawiedliwości), prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło,
prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, dr Andrzej Kisielewicz
(wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), dr Zbigniew Niezgoda (doradca
Ministra Sprawiedliwości). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia.
Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów
oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów.

 

To nie wszystkie nasze zalety!Sprawdź co nas wyróżnia

SeminariaDOKTORANCKIE

Zasady funkcjonowania Seminarium Doktoranckiego WSPiA.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. W związku z tym w roku akademickim 2013/2014 uruchomiona zostanie III edycja Seminarium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych.

Celem Seminarium jest:

po pierwsze – zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej.

po drugie – podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, w tym m.in. poszerzenie ogólnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa; zapoznanie z metodologicznymi zagadnieniami nauk prawnych; kształtowanie i rozwijanie warsztatu pracy naukowej.

po trzecie – kształtowanie umiejętności opracowywania tekstów naukowych, w tym rozprawy doktorskiej.

po czwarte – przygotowywanie uczestników do otwarcia przewodów doktorskich oraz obrony prac doktorskich.

Seminarium Doktoranckie trwa 3,5 roku. Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2013 roku

Zajęcia odbywać się będą w soboty oraz/lub w innych dniach, po uzgodnieniu z uczestnikami Seminarium.

 

więcej ...

  

 

StudiaPODYPLOMOWE

Kształcenie na Studiach Podyplomowych WSPiA ma za zadanie podnieść kwalifikacje słuchaczy poprzez zdobywanie i aktualizację wiedzy niezbędnej w pracy zawodowej.

Studia trwają rok. Są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kandydaci mają do wyboru 27 kierunków studiów podyplomowych:

 • Podyplomowe studia prawo procesu inwestycyjno-budowlanego - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (w przygotowaniu)
 • Podyplomowe studia prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia doradztwo podatkowe - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia zarządzanie sprzedażą - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia zarządzanie projektami - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia administracja wymiaru sprawiedliwości - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia psychologia w zarządzaniu - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia bankowość i prawo bankowe - NOWOŚĆ!
 • Podyplomowe studia pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Podyplomowe studia audyt wewnętrzny
 • Podyplomowe studia bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podyplomowe studia ubezpieczenia gospodarcze
 • Podyplomowe studia prawno-organizacyjne instrumenty handlu zagranicznego
 • Podyplomowe studia zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Podyplomowe studia administracja publiczna
 • Podyplomowe studia administracja celna w UE
 • Podyplomowe studia bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Podyplomowe studia zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Podyplomowe studia zarządzanie sektorem energetycznym
 • Podyplomowe studia zarządzanie dobrami kultury
 • Podyplomowe studia zarządzanie nieruchomościami
 • Podyplomowe studia podatki i prawo podatkowe
 • Podyplomowe studia prawo gospodarcze
 • Podyplomowe studia menedżerskie
 • Podyplomowe studia rachunkowość, finanse i system podatkowy
 • Podyplomowe studia zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podyplomowe studia zamówienia publiczne - (w przygotowaniu)

 

więcej...  

 

TerminyREKRUTACJI

» Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunek "prawo"  rozpoczyna się 3 czerwca (poniedziałek) 2013 r. Zakończenie terminu składania dokumentów przypada na 3 sierpnia (sobota) 2013 r.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną. 
W przypadku 
rejestracji elektronicznej komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej do 30 lipca 2013 r. 
Niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie oznaczało rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia.

W przypadku ogłoszenia drugiej tury rekrutacji Rektor ustala dodatkowe terminy rekrutacji.

Wpisowe:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisową w wysokości 350 zł.
Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia. Kandydaci przyjęci na studia tracą prawo do zwrotu opłaty wpisowej. Kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA nie wnoszą opłaty wpisowej.

Opłatę wpisową i czesne należy wnosić na konto:
BGŻ S.A. o/Przemyśl
51 2030 0045 1110 0000 0090 6040

 

» Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunku "administracja" rozpoczyna się 3 czerwca (poniedziałek) 2013 r. Zakończenie terminu składania dokumentów przypada na 28 września (sobota) 2013 r.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną. 
W przypadku 
rejestracji elektronicznej komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej do 24 września 2013 r. 
Niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie oznaczało rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Absolwenci innych uczelni wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100zł. Od absolwentów WSPiA opłata wpisowa nie będzie pobierana.

NaszeFILMY

Zobacz wszystkie nasze filmy!

 

Galerie

Zobacz wszystkie nasze galerie!

DaneKONTAKTOWE

Przemyśl

Siedziba Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl

16 679 13 30 wewn. 26, 27
16 679 13 31 wewn. 26, 27

Rzeszów

Zamiejscowy Wydział Prawa
i Administracji w Rzeszowie
ul. Cegielniana 14
(boczna al. Rejtana)
35-310 Rzeszów

17 867 04 80
17 867 04 81
17 867 04 08

E-mail: rekrutacja@wspia.eu

www.wspia.eu

Zobacz mapkę dla: Rzeszów Przemyśl
Dołącz do nas na Facebook
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 2012. Realizacja: SOLVEO