Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja publiczna

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

W ramach studiów podyplomowych na kierunku "Administracja publiczna" przewidziane są dwie specjalności:

 1. specjalność: ogólnoadministracyjna,
 2. specjalność: zarządzanie publiczne.

Specjalność: OGÓLNOADMINISTRACYJNA

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Jednocześnie przedmioty te stanowią wprowadzenie do bardziej szczegółowych oraz specjalistycznych zagadnień wykładanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

Wybrana problematyka:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Aktualne zagadnienia prawa  administracyjnego - 10 godzin
 2. Integracja europejska oraz prawo i instytucje UE - 15 godzin
 3. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - 10 godzin
 4. Postępowanie administracyjne  i sądowoadministracyjne - 15 godzin
 5. Prawo pracy w administracji publicznej - 15 godzin
 6. Ustrój organów administracji publicznej - 15 godzin
 7. Fundusze unijne w administracji - 10 godzin

SEMESTR LETNI

 1. Administracyjno-prawne problemy prawa  o nieruchomościach - 10 godzin
 2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej - 10 godzin
 3. Postępowanie przed samorządowym  kolegium odwoławczym - 10 godzin
 4. Prawo rzeczowe - 10 godzin
 5. Prawo urzędnicze - 10 godzin
 6. Prawo zobowiązań - umowy w administracji.
 7. Sądowa kontrola wykonywania administracji publicznej - 10 godzin
 8. Seminarium dyplomowe - 10 godzin
 9. System podatków i opłat lokalnych - 10 godzin


Specjalność: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Administracja publiczna (samorządowa i rządowa) pozostając w stałych dialogu z instytucjami otoczenia biznesu otrzymuje wciąż nowe zadania. Każdego roku, umożliwiając zatrudnienie kadrze, wymaga wysokiej kwalifikacji specjalistów zdolnej nie tylko do profesjonalnego działania, ale poprzez najwyższe kompetencje menedżerskie do piastowania funkcji kierowniczych.

Studia na specjalności "Zarządzanie publiczne" stanowią propozycję dostosowania rozwoju potencjału kadrowego do potrzeb podniesienia jakości funkcjonowania instytucji publicznych. Jakość programu nauczania oparta jest na zróżnicowanej formie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz analizie doświadczeń i opinii zapewniając dalszy rozwój profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Wykładowcy stanowią o wyjątkowości kształcenia kierunku - są to nie tylko wybitni teoretycy, ale także doświadczeni specjaliści i praktycy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządzania w różnych aspektach i strukturach działalności instytucji publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz dyplomacji wizerunkowej.

Studia przeznaczone są dla osób pełniących i zamierzających objąć kluczowe stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

Wybrana problematyka:

 1. Funkcjonowanie administracji publicznej:
 • Współczesny system administracji publicznej,
 • Elementy KPA i Kodeksu Cywilnego,
 • Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Zarządzanie majątkiem publicznym.
 1. Zarządzanie finansami publicznymi:
 • Finanse w administracji publicznej,
 • Planowanie i sprawozdawczość finansowa,
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • Źródła finansowania z instytucji finansowych.
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
 • Proces i instrumenty zarządzania kadrami,
 • Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Systemy oceny pracowniczej a polityka kadrowa,
 • Efektywne zarządzanie czasem.
 1. Publiczne zarządzanie menedżerskie:
 • Skuteczny menedżer – funkcje zarządzania a budowanie autorytetu przywódcy,
 • Rozwój kompetencji kierowniczych i metod współpracy z zespołem,
 • System zarządzania projektami,
 • Zarządzanie zmianą.
 1. Dyplomacja wizerunkowa:
 • Elementy protokołu dyplomatycznego i etykieta urzędnicza,
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,
 • Zarządzanie informacją i komunikacją,
 • Innowacyjny marketing w administracji publicznej.

 

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • prof. Zbigniew Czarnik,
 • prof. Robert Sawuła,
 • dr Przemysław Niemczuk,
 • dr Maciej Kobak.