Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

Narastająca konkurencja na rynku krajowym oraz procesy globalizacyjne wymuszają na podmiotach gospodarczych i innych organizacjach konieczność zwiększania efektywności zarządzania finansami. Dokonujący się postęp informatyczny, innowacyjność rozwiązań, pozwalają za pomocą zintegrowanych systemów informatycznych lepiej zarządzać ich finansami.

Studia podyplomowe z zarządzania finansami z elementami kontrolingu, przekazują wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość, sprawniej kierować organizacją, ograniczać ryzyko prowadzonej działalności. Generuje to równocześnie rosnące zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami i kontrolingu. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

 • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
 • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.  

Program wychodzi naprzeciw potrzebom: osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, członków kadry zarządzającej, osób zatrudnionych w  jednostkach finansowych sfery budżetowej, osób zatrudnionych w działach finansowych, controlingu, analiz ekonomiczno–finansowych, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie finansów.

W ramach studiów m.in. przybliżone zostaną obszary i zagadnienia związane z finansami, rachunkowością, kontrolingiem i zarządzaniem nimi.
Program studiów obejmuje szeroki zakres „narzędzi” dotyczących szeroko rozumianej analizy ekonomiczno – finansowej. Słuchacze nabędą umiejętności w posługiwaniu się tymi „narzędziami do oceny i kontroli finansowej podmiotów gospodarczych i innych instytucji. Poznają metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zintegrowanych systematach w kontrolingu, finansach i rachunkowości podmiotów gospodarczych i innych organizacji.

W programie uwzględniono również szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania finansami i kontrolingu. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania finansami, kontrolingiem oraz systemami informatycznymi wspomagającymi aplikacje omawianych instrumentów. Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady ćwiczenia, warsztaty, realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i prezentacji multimedialnych.

 

Wybrana problematyka:

 1. Ekonomia menedżerska.
 2. Finanse.
 3. Finanse przedsiębiorstw.
 4. Rachunkowość finansowa.
 5. Analiza ekonomiczno – finansowa.
 6. Kontroling.
 7. Narzędzia controlingu strategicznego i operacyjnego.
 8. Informatyka w zarządzaniu finansami.
 9. Prawo finansowe.