Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, dostęp do strzelnicy elektronicznej, zajęcia z wysokimi rangą funkcjonariuszami Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynnymi prokuratorami i sędziami, przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych – poznaj atuty studiowania na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Od ponad 25 lat kształcimy studentów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, przygotowując do pracy i rozwoju zawodowego w różnych służbach, inspekcjach i strażach ściśle związanych z sektorem bezpieczeństwa, jak również na całym rynku, gdzie problematyka bezpieczeństwa stanowi coraz bardziej intratny cel aktywności zawodowej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Możesz wybrać jedną z 6 specjalności:

Od 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dzięki temu po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zdobywając tytuł zawodowy magistra.

Studiuj tradycyjnie lub w trybie indywidualnym

Jesteśmy jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która wprowadziła nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Oznacza to, że wybierając zaproponowaną przez nas specjalność, możesz studiować ją:

  • tradycyjnie, w ramach uruchomionej grupy (pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów),
  • w trybie indywidualnym, pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego.

To jednak nie wszystko! Możesz także zaproponować własną specjalność, której nie ma na liście i realizować ją w trybie indywidualnym, pod warunkiem, że Uczelnia ma takie możliwości kadrowe. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności - bez dodatkowych kosztów!

Najlepsi eksperci

Naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia - najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych. Zajęcia prowadzą wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie.

Poznaj kadrę naukowo-dydaktyczną, mającą uznanie w kraju i na świecie >>

×
×
×
×
×
×

Praktyczne przygotowanie do zawodu

W WSPiA odchodzimy od tradycyjnych form dydaktycznych, ograniczając liczbę wykładów i wprowadzając bardziej praktyczne zajęcia. Studentów naszej Uczelni czekają liczne konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty m.in. symulowane oględziny miejsca zdarzenia, prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych umożliwiającego kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime", oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

W WSPiA proponujemy także nową formę zajęć nazwaną „Klinika Bezpieczeństwa”. W trakcie tych zajęć to Ty wcielasz się w rolę wykładowcy. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz pozostałych studentów. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”, to wyjątkowe miejsce dostosowane do potrzeb studentów, kształcących się na kierunkach „Bezpieczeństwo wewnętrze” oraz „Kryminologia”. Znajdują się w nim m.in.:

 

Innowacyjna WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od ponad trzech lat nasza Uczelnia realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania:

  • EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line,
  • SBS, czyli „step by step - krok po kroku”,
  • MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

Rozwijamy Twoje zainteresowania!

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, będących uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia zdobywanego w trakcie studiów na określonym kierunku. System ten nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami!